MB5 – 10 / 32 / 50 cd LIOL Type A / B

Intensität / Intensity 10 / 32 / 50 cd
Versorgung / Supply 19 – 28 VDC / 0,8 APeak
Größe / Size 50 mm Diameter x 260 mm / 0,5 kg
Material / Material Aluminium EN AW 5754 / PMMA
Zulassung / Approval ICAO / BMVI / STAC / Tschechien

Turmbefeuerung mit 50mm Öffnung, Länge ist Modular
Tower Marking with 50 mm diameter, lengt is modular